ט

בסיס ידע מילון לתנאי עבודה

טבלת שכר - wage scale

טבלה המציגה את גובה השכר בכל דרגה ובכל ותק. הממונה על השכר נוהג לפרסם טבלאות שכר בעקבות חתימה על הסכם קיבוצי המשנה טבלאות אלה ובעת מתן תוספת יוקר.

לתחילת העמוד

טווח גמישות - flexband

ראה זמן גמיש

לתחילת העמוד

טווח שכר - wage range

הטווח לגובה השכר בעיסוק מסוים. בעיסוק שהשכר בו נקבע לפי דירוג-דרגה, למתח הדרגות השפעה מכרעת על טווח השכר, ובנוסף לו משפיעות על טווח זה תוספות למיניהן, כגון החזקת רכב.

לתחילת העמוד

טופס 101 - כרטיס עובד -

בהתאם לתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), חייב כל עובד למלא, עם קבלתו לעבודה ובתחילת כל שנה, את טופס 101. בטופס זה נרשמים פרטים אישיים של העובד הקשורים בחישוב המס: פרטים מזהים, מצב משפחתי, פרטי בן הזוג והילדים, והיקף ההעסקה (משרה יחידה, משרה נוספת וכו'). העובד נדרש לדווח למעבידו על כל שינוי בפרטים אלה תוך שבוע מיום השינוי. כן משמש הטופס להצהרה של העובד על הקלות מס שהוא זכאי להן. 

מעסיקים ממוכנים מקצרים תהליך זה באמצעות הדפסת הטופס בתחילת כל שנה על-פי הפרטים הרשומים במחשב, כך שהעובד נדרש לאשר את נכונות הפרטים או לשנות רק את הפרטים שהשתנו. אפשרות מתקדמת יותר היא מילוי הטופס במערכת אינטרנטית מאובטחת, המנחה את העובד במילוי הפרטים הנדרשים.

 

101 דיגיטלי, באתר חילן

לתחילת העמוד

טופס 102 -

שמם של שני טופסי דיווח חודשיים, שעל המעביד למלא:

  1. טופס דיווח למס הכנסה, על סה"כ המשכורת והניכוי במקור ממנה שבוצעו באותו חודש. מעביד החייב במס שכר מדווח גם על מס זה בטופס זה.

  2. טופס דיווח למוסד לביטוח לאומי, על סה"כ המשכורת וסה"כ הניכוי וההפרשה לדמי ביטוח לאומי ולדמי ביטוח בריאות שבוצעו באותו חודש.

יחד עם כל טופס על המעביד לשלם את הניכויים המדווחים בטופס זה, עד ה-15 בחודש.

לטקסט תקנות מס הכנסה.

לתחילת העמוד

טופס 106 - אישור על-פי תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת -

טופס ובו סיכומים שנתיים של המשכורת ששולמה לעובד: תשלומים, הטבות בשווה כסף וניכויים. תוכן הטופס נקבע על-ידי רשות המסים, ועל המעביד מוטלת חובה לתת טופס זה, עד המועד שנקבע בתקנות מס הכנסה, לכל אחד מהעובדים שהעסיק במהלך השנה. עובד שמגיש לפקיד השומה דו"ח שנתי על הכנסתו נדרש לצרף לדו"ח את טופס 106.

לתחילת העמוד

טופס 126 -

דין וחשבון שנתי שמגיש המעביד לרשות המסים, ובו פרטים על המשכורת השנתית ששילם לכל אחד מעובדיו וניכוי מס הכנסה שבוצע ממשכורת זו. סה"כ הנתונים בטופס 126, כגון סה"כ תשלומים, חייב להיות זהה לסה"כ הנתונים המקבילים בטופסי 102 החודשיים של אותה שנה.

לתחילת העמוד

טופס 1311 - דין וחשבון שנתי על הכנסתו של יחיד -

ראה דין וחשבון שנתי 

לתחילת העמוד

טופס 1312 - בקשה לאישור תושבות -

ראה זיכוי לתושביי ישובים מסויימים

לתחילת העמוד

טופס 135- דין וחשבון על הכנסתו של יחיד - annual report

ראה דין וחשבון שנתי 

לתחילת העמוד

טופס 161 - הודעת מעביד על תשלום מענק עקב פרישה או מוות -

טופס שעל המעביד להגיש לפקיד השומה כאשר הוא משלם פיצויי פיטורים. בטופס נרשמים פירוט חישוב הפיצויים, וסכומי הפיצויים ששולמו לעובד בכל אחת מהדרכים לביצוע תשלום זה: תשלום במזומן, העברת בעלות על פוליסת ביטוח מנהלים או שחרור כספים בקופת גמל.

לתחילת העמוד

טופס טיולים - clearance form

טופס טיולים הוא טופס המשמש בעת קליטה של עובד במקום עבודה, בעת פרישה ממקום העבודה, ולעתים גם בעת החלפת יחידה ארגונית. הטופס נועד לוודא שהעובד עובר בין כל הגורמים המעורבים בקליטתו של עובד ובסיום העסקתו, כגון משאבי אנוש, שכר, אבטחת מידע ולוגיסטיקה, כך שכל אחד מגורמים אלה יעשה את המוטל עליו בנוגע לעובד זה. שם הטופס משקף את העובדה שהטופס מנחה את העובד  ב"טיול" בין המעורבים השונים.


טופס טיולים דיגיטלי, באתר חילן

לתחילת העמוד

תשר - tip

ראה תשר

לתחילת העמוד

טלפון סלולרי - cellular phone

במסגרת "חוק ההסדרים" לשנת 2002 תוקן סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה ונקבע בו כי שווי השימוש בטלפון סלולרי המועמד לרשות עובד על-ידי מעבידו הוא בגדר הכנסת עבודה.

שווי השימוש בטלפון הסלולרי לצורך החיוב במס נקבע בתקנות שהגיש שר האוצר לאישור ועדת הכספים של הכנסת, ובהתאם לתקנות אלה מבוצע החיוב החל מ-1 במאי 2002.

שווי השימוש המרבי הוא 105 ש"ח לחודש (בשנת 2014).

לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס"ב-2002.

לתחילת העמוד