מדיניות הפרטיות באתר חילן

מדיניות הפרטיות באתר חילן

אתר חילן ("האתר") הינו בבעלות חילן בע"מ, ח.צ. 520039942 ("חילן" או החברה"), ומופעל על ידה.
משרדיה הראשיים של חילן נמצאים ברחוב מיטב 8 בתל אביב.
ניתן ליצור קשר עם חילן בעניין האתר בטלפון שמספרו 03-6383356 ובדוא"ל בכתובת: marketing@hilan.co.il.

בעצם השימוש באתר הינך מאשר שאתה מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו.
מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות, אך היא מתייחסת לשני המינים באופן שווה.

המידע הנמסר והנאסף

חילן אינה אוספת מידע מזוהה אישית ("מידע אישי") על משתמשי האתר, אלא אם כן הם פנו אל חילן מיוזמתם ומסרו לה את פרטיהם, למשל בטופס יצירת קשר או בעת הגשת קורות חיים בעמודי המשרות הפנויות. מובן, כי מידע זה נמסר מרצונם ובהסכמתם של המשתמשים באתר, אף שלא חלה עליהם חובה חוקית למוסרו.
חילן עשויה לאסוף מידע על אופן השימוש שלך באתר, לדוגמה העמודים בהם צפית, השירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט ממנה נכנסת לאתר (IP), פרטים לגבי המחשב שבאמצעותו גלשת באתר וכיו"ב. מידע זה הוא סטטיסטי בלבד ואיננו מזהה אותך אישית.
בנוסף, חילן עשויה להסתייע בשירות של צד שלישי (כגון Google Analytics) על מנת לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי בנוגע לשימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפעילותך באתר.

השימוש במידע

השימוש במידע המתקבל והנאסף על ידי חילן נעשה על פי מדיניות זו ובהתאם להוראות הדין. השימוש במידע יתבצע לצורך המטרות הבאות:

 • פעילותו התקינה של האתר.
 • שיפור התכנים והשירותים המוצעים באתר ויצירת, עדכון או ביטול תכנים או שירותים באתר בהתאם להעדפות וציפיות המשתמשים.
 • התאמת התכנים והשירותים באתר להעדפותיך, לרבות באמצעות יצירת פרופיל לקוח וניטור הפעולות באתר.
  משלוח עדכונים מקצועיים, הצעות מסחריות ומסרים פרסומיים מטעם חילן ביחס למוצרי ושירותי חילן וחברות אחרות בקבוצת חילן, לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
  גיוס עובדים.
 • הנגשת פרסומות של חילן אשר מותאמות אליך באופן אישי.
 • יצירת קשר איתך לפי בקשתך או במקרים בהם החברה תהא סבורה שקיים צורך בכך.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

חילן לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים או כל מידע אודותיך (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית) אלא כמפורט להלן:

 • על פי הסכמתך למסירת המידע, לרבות על פי מדיניות פרטיות זו.
 • אם יתקבל בחילן צו שיפוטי המורה לה לעשות כן ובכל מקרה אחר בו קיימים חובה או היתר על פי דין למסירת המידע.
 • בכל מקרה של מחלוקת, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים אחרים, ככל שיהיו, בינך או בין צד שלישי לבין חילן.
 • אם תבצע באתר פעולות בניגוד לדין או פעולות המפרות את תנאי השימוש באתר או את מדיניות הפרטיות של האתר, ולרבות במסגרת חקירה אודות פעולות כאמור.
 • על מנת להגן על הקניין והזכויות של חילן ו/או לקוחותיה ו/או המשתמשים באתר.
 • אם חילן תסבור שמסירת הפרטים והמידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
 • אם חילן תעביר את ניהול האתר ו/או הפעלתו לצדדים שלישיים המספקים שירותים לחילן, ככל הנדרש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של החברה.

למען הסר ספק, חילן רשאית להעביר מידע שאינו אישי לצדדים שלישיים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

עוגיות (Cookies)

קבצי Cookies הינם קבצים הנשלחים אל המחשב שלך בעת ביקור באתר מסוים. בעת ביקור חוזר באתר, קבצי Cookies מאפשרים לאתר לזהות את הדפדפן שלך. קבצי Cookies עשויים להכיל מידע בדבר העדפות משתמש, פעילות שביצעת באתר ופרטי מידע אחרים.
האתר משתמש בקבצי Cookies לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאמת פרטים, לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע, וכן על מנת להנגיש פרסומות המותאמות להעדפותיך.
באפשרותך בכל עת לחסום או למחוק את קבצי ה-Cookies על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן באמצעותו אתה גולש כך שידחה את כל קבצי ה-Cookies או שיודיע לך כאשר קובץ כזה נשלח אל המחשב שלך. עם זאת, חלק מהפעולות או השירותים באתר עשויים שלא לפעול ללא אפשרות קבלת קבצי Cookies.

שירותי פרסום של צדדים שלישיים

חילן מתירה או עשויה להתיר לצדדים שלישיים לנהל עבורה הצעות מסחריות ופרסומות למשתמשי האתר וכן להשתמש במערכות מטעם אותן חברות. פרסום כאמור מתבצע באמצעות הצבת Cookies במחשבך. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין אותך וכן לעשות שימוש במידע זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים.

ספקי שירות (צדדים שלישיים) שונים, לרבות Google ו- Facebook, מציגים את מודעות החברה באתרי אינטרנט שונים ברשת. ספקי שירות כאמור, לרבות Google ו- Facebook, עושים שימוש בקבצי Cookies על מנת להציג למשתמשי האתר מודעות ופרסומות על בסיס ביקורי העבר של המשתמשים באתר, לרבות שימוש במידע כאמור לצורך פרסום באמצעות פלטפורמות של שיווק מחדש, קהלים דומים וקהלים מותאמים. השימוש שספקים כאמור עושים ב-Cookies נעשה בכפוף למדיניות הפרטיות שלהם ובאפשרותך לבחון את מדיניות הפרטיות שלהם באתרי האינטרנט שלהם.

מידע פרסומי

הינך מסכים לכך שנשתמש במידע האישי אשר מסרת לחילן מרצונך על מנת לשלוח אליך, לרבות באמצעות צדדים שלישיים, הצעות מסחריות ומסרים פרסומיים מטעם חילן ביחס למוצרי ושירותי חילן וחברות אחרות בקבוצת חילן, לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (SMS).
באפשרותך לבטל את הסכמתך באמצעות משלוח הודעה לכתובת marketing@hilan.co.il או לחלופין מילוי אחר ההוראות להסרה מרשימת התפוצה הכלולות בהודעות הנשלחות אליך.

אבטחת מידע


חילן מטמיעה ומיישמת מערכות מתקדמות ונהלים לאבטחת מידע בכלל מערכותיה, לרבות במחשב המאחסן את קוד המחשב של האתר ואת המידע המתקבל והנאסף באמצעות האתר. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למערכות חילן והונאות מקוונות אחרות, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. סיכונים אלה עלולים להתממש ולגרום לנזקים, כגון חשיפת נתוניך האישיים המוחזקים במערכות חילן.

זכות לעיין במידע, לתקנו או למוחקו

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פניה כאמור יש להפנות אל חילן בדוא"ל לכתובת marketing@hilan.co.il או בדואר למען מיטב 8, תל-אביב.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

חילן רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות של האתר בלא הודעה מוקדמת. בכל עת, מדיניות הפרטיות העדכנית והמחייבת תתפרסם באתר.

תנאי שימוש נוספים

פרט למדיניות פרטיות זו, יחולו על השימוש באתר תנאי שימוש נוספים, ככל שיהיו ויפורסמו באתר, וכן תנאי כל מסמך שאישרת בנוגע לאתר.

דין וסמכות שיפוט

על פעילות האתר ועל מדיניות פרטיות זו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אך לא יחולו כללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים, לרבות מחלוקת בנוגע לשימוש באתר או למדיניות הפרטיות זו, תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל-אביב בישראל.