שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

בחר נושא:

חופשה שנתית - שאלות ותשובות

נכתב על ידי דוד שי, ראש מוקד פיתוח יישומים בחילן 

שאלה:

מה מכסת החופשה שלה אני זכאי?

תשובה:

הבסיס לקביעתה של הזכות לחופשה שנתית הוא חוק חופשת שנתית. בהתאם לחוק זה, מכסת החופשה עולה עם הוותק במקום העבודה, החל משבועיים חופשה בגין שנת העבודה הראשונה וכלה בארבעה שבועות בגין שנת העבודה הארבע-עשרה ואילך. מכסת חופשה זו כוללת גם את המנוחה השבועית, כך שעובד המועסק חמישה ימים בשבוע זכאי בשנת עבודתו הראשונה לחופשה בתשלום שבה נכללים עשרה ימי עבודה.

לתחילת העמוד

שאלה:

האם אפשר לקבוע בהסכם העבודה מכסה שונה מזו שבחוק חופשה שנתית?

תשובה:

המכסה הקבועה בחוק היא המינימום שלו זכאי כל עובד, כלומר אין דרך חוקית לקביעת מכסה קטנה יותר. ניתן להעניק לעובד בהסכם העבודה מכסת חופשה גדולה מזו שקובע החוק. על מכסת החופשה הקבועה בחוק חלים כללים שונים (כפי שיתברר להלן), אך כללים אלה אינם חלים (אלא אם הדבר נקבע במפורש) על חופשה שמקורה בהסכם העבודה.

לתחילת העמוד

שאלה:

במסגרת קיצוצים שנעשו במקום עבודתי הוחלט שמכל עובד יקוצץ השנה שבוע חופשה. האם זה חוקי?

תשובה:

המעביד חייב לתת לעובד חופשה שנתית בהתאם למכסה הקבועה בחוק חופשה שנתית. רק אם הסכם העבודה מקנה לעובד חופשה ארוכה מזו שקובע החוק, ניתן לקצץ בה.

לתחילת העמוד

שאלה:

אני מעסיקה עוזרת בית שעובדת אצלי יום בשבוע. האם עלי לתת לה חופשה שנתית? אם כן – כמה ימי חופשה מגיעים לה?

תשובה:

חוק חופשה שנתית חל על כל העובדים, ועוזרות בית בכלל זה. בגין שנת עבודתה הראשונה זכאית העוזרת לשבועיים חופשה, שפירושם המעשי הוא שבועיים שבהם לא תעבוד אצלך אך תקבל את השכר המגיע לה בעד שני ימי עבודתה הנכללים בשבועיים אלה.

לתחילת העמוד

שאלה:

קניתי דירה ואני זקוקה מאוד לכסף. האם אני זכאית שלא לנצל את ימי החופשה המגיעים לי ולקבל במשכורת פדיון של ימים אלה?

תשובה:

בהתאם לחוק חופשה שנתית, על העובד לנצל את ימי החופשה העובדים לרשותו, כלומר לצאת בפועל לחופשה. הזכות לפדיון חופשה, כלומר תשלום בעד יתרת חופשה שלא נוצלה, קמה רק בעת סיום העבודה, כאשר לעובד נותרו ימי חופשה שאותם אינו יכול לנצל. אם מכסת החופשה השנתית שלך גדולה מזו שנקבעה בחוק חופשה שנתית, ניתן להגיע להסכמה עם המעביד על פדיונם.

לתחילת העמוד

שאלה:

אני לומד באוניברסיטה תוך כדי עבודה, ולשם כך אני לוקח יום חופש אחד מדי שבוע. מעסיקי טוען שעלי לצאת לשבוע של חופשה שנתית, אבל זה יחסל את יתרת החופשה שאני רוצה לשמור לשנת הלימודים הבאה. האם המעסיק צודק?

תשובה:

בהתאם לסעיף 8 לחוק חופשה שנתית, ניתן לפצל את החופשה השנתית לתקופות אחדות בהסכמת העובד והמעביד, אבל גם במצב כזה, לפחות על אחד מחלקי החופשה להימשך שבוע או יותר. מעסיקך מקפיד, אם כן, לקיים את הוראות החוק.

לתחילת העמוד

שאלה:

מהו התשלום המגיע לי בזמן החופשה השנתית?

תשובה:

בזמן החופשה זכאי העובד לתשלום השווה לשכרו הרגיל. אם מדובר בעובד במשכורת חודשית, יש לשלם לו את המשכורת שהיה מקבל על אותם ימים. אם מדובר בעובד בשכר יומי, יש לשלם לו מדי יום את השכר היומי הממוצע שלו, על פי כללי החישוב המפורטים בחוק חופשה שנתית. אחדים מרכיבי השכר אינם משולמים בתקופת החופשה. מובן, למשל, שאין צורך לשלם לעובד החזר הוצאות נסיעה למקום העבודה ובחזרה, שהרי אינו מבצע נסיעות אלה בעת חופשתו.

לתחילת העמוד

שאלה:

אני מרבה לעבוד שעות נוספות, אך כשאני יוצא לחופשה משולם לי רק השכר הרגיל, ללא התחשבות בשעות הנוספות שעבדתי לפני היציאה לחופשה. האם זה צודק?

תשובה:

סעיף 10 לחוק חופשה שנתית מגדיר את השכר המשולם לעובד בעת חופשתו כתמורה "המשתלמת לעובד על-ידי המעביד בעד שעות העבודה הרגילות, זולת אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי". בהתאם לחוק, אם כן, התשלום בגין תקופת החופשה אינו צריך להתחשב בעבודת שעות נוספות בתקופה שקדמה לחופשה.

לתחילת העמוד

שאלה:

אני עובד במשמרות, שכוללות גם עבודה בשבת, שבעדה משולם לי שכר גבוה יותר, אבל כשאני יוצא לחופשה משולם לי בעד ימי החופשה רק השכר הרגיל. מדוע אין התחשבות בשכר המוגדל שאני מקבל בשבת, הרי החופשה היא כנגד כל ימי עבודתי?

תשובה:

בפסק דין של בית הדין הארצי לעבודה (דב"ע ל1-1 בתי הזיקוק חיפה בע"מ נגד אליעזר הלל) נקבע שכאשר עובד מועסק באופן סדיר במשמרות, ומקבל על כך תוספת משמרות (ובכלל זה תוספת שבת), יש להביא בחשבון תוספות אלה בעת חישב דמי החופשה, משום שתוספת משמרות היא חלק משכרו הרגיל של עובד זה. נגד פסק הדין הוגשה עתירה לבג"ץ (בג"צ 148/71 בתי הזיקוק בחיפה בע"מ נגד בית-הדין הארצי לעבודה ואליעזר הלל), אך זו נדחתה.

לתחילת העמוד

שאלה:

המשכורת שלי מורכבת מעמלות שאני מקבל בהתאם להיקף המכירות שלי. איך יחושב שכרי בתקופת החופשה?

תשובה:

את שכרך בתקופת החופשה יש לחשב בהתאם לסכום העמלות הממוצע ששולם לך בשלושת החודשים שקדמו ליציאה לחופשה.

לתחילת העמוד

שאלה:

האם מותר לי לעבוד במקום עבודה אחר בזמן חופשתי השנתית?

תשובה:

חוק חופשה שנתית אוסר על עבודה בשכר בתקופה שבה מקבל העובד דמי חופשה. עובד שעבד במקום עבודה אחר בזמן חופשתו מאבד את זכותו לדמי חופשה, והמעביד רשאי לנכותם משכרו במידה וכבר שולמו.

לתחילת העמוד

שאלה:

חליתי במהלך החופשה השנתית. האם ימי המחלה ייחשבו לי כימי חופשה?

תשובה:

סעיף 5 לחוק חופשה שנתית קובע שבמניין ימי החופשה לא יבואו "הימים שבהם אין העובד מסוגל לעבוד מחמת תאונה או מחלה". לפיכך ימי המחלה ישולמו לך בהתאם לזכותך לדמי מחלה, ורק יתר הימים ייחשבו לימי חופשה.

לתחילת העמוד

שאלה:

זומנתי כעד לחקירה משטרתית. האם היעדרות זו מזכה אותי בתשלום שכר מהמעביד, או נחשבת לחופשה על חשבוני?

תשובה:

הכלל הוא שהמעביד פטור מלשלם לעובד שכר בעד זמן שבו הוא נעדר מהעבודה. המקרים שבהם המעביד נדרש לשלם שכר בעד היעדרות, כגון מחלה, מצומצמים ביותר. לא ידוע לי על מקור, בחקיקה או בהסכם קיבוצי, המזכה את העובד בתשלום על זימונו לחקירה משטרתית.

לתחילת העמוד

שאלה:

בחודש אוגוסט נסגר מקום העבודה שלי לשבועיים, וכל העובדים יוצאים לחופשה מרוכזת. מועד זה ממש לא מתאים לי, האם המעביד זכאי להכריח אותי לצאת לחופשה?

תשובה:

בהתאם לפסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה, קביעת מועד החופשה היא בסמכות המעביד, אם כי עליו להפעיל סמכות זו תוך תיאום עם העובד והתחשבות בצרכיו. בהתאם לכך רשאי המעביד להוציא את עובדיו לחופשה שנתית, גם אם אינה נוחה לחלק מהעובדים.

לתחילת העמוד

שאלה:

במקום עבודתי קיים נוהל לפיו כל עובד חייב לנצל את ימי החופשה העומדים לרשותו, ולכל היותר ניתן להשאיר שבוע חופשה אחד לשנה הבאה – צבירה גדולה יותר נמחקת. בעקבות עומס עבודה גדול איני יכול לצאת לחופשה, האם יש הצדקה לכך שמכסת חופשתי תימחק?

תשובה:

הנוהל הנהוג במקום עבודתך הוא במסגרת החוק, הפועל לעידוד העובד לניצול מלוא זכות החופשה העומדת לרשותו. יחד עם זאת, החובה להוציא את העובד לחופשה חלה על המעביד. אם המעביד מונע ממך מלנצל זכות זו, אין הצדקה למחיקת מכסת החופשה.

לתחילת העמוד

שאלה:

אני עובד שישה ימים בשבוע, כשביום שישי עובדים חמש שעות. כשאני לוקח חופשה מחייבים אותי בעד יום שישי ביום חופשה מלא. האם זה צודק?

תשובה:

בחוק חופשה שנתית נקובה מכסת החופשה בימים, ולכן רשאי המעביד לחייב את מכסת החופשה ביום שלם, גם ביום שבו נהוג לעבוד מספר שעות מופחת. במקומות עבודה המיטיבים עם העובד יותר משקובע החוק, תחויב מכסת החופשה באופן יחסי לאורכו של יום העבודה שבו נלקחה החופשה.

לתחילת העמוד

בחר נושא: