שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

בחר נושא:

הלוואה מהמעסיק - שאלות ותשובות

נכתב על ידי דוד שי, ראש מוקד פיתוח יישומים בחילן 

שאלה:

במקום עבודתי נהוג לתת, לעובדים הזקוקים לכך, הלוואה שתנאי ההחזר שלה הם הצמדה למדד פלוס ריבית של 4% לשנה. יש לי חבר שקיבל מהמעסיק שלו הלוואה ללא הצמדה וללא ריבית. האם יש חוק שקובע את תנאי ההלוואות לעובדים?

תשובה:

למרות שלפעמים נוצר הרושם שכל רגע בחיי העובד מוסדר על-ידי חוק זה או אחר, אין חוק שעוסק בקביעת תנאיה של הלוואה שנותן המעסיק לעובדיו. תנאי ההלוואה, ובפרט גובה הריבית ותקופת ההחזר של ההלוואה, נקבעים על-ידי המעסיק, ובדרך כלל הם עדיפים על תנאיה של הלוואה בנקאית. החוק עוסק בנושא אחד בהקשר זה: כללי החיוב במס בגין ההלוואה.

לתחילת העמוד

שאלה:

מתי העובד זכאי להלוואה מהמעסיק?

תשובה:

מתן הלוואה לעובד הוא החלטה של המעסיק, והוא הקובע את הקריטריונים למתן ההלוואה. לעתים ניתנת ההלוואה ללא כללים מוגדרים מראש, בעקבות בקשה ספציפית של עובד שנקלע למצוקה. במקרים אחרים מפרסם המעסיק קריטריונים ברורים יותר לקבלת הלוואה, כגון המטרות שלשמן זכאי העובד לקבל הלוואה, הוותק הנדרש לכך או הזמן שצריך לחלוף מתום החזרת ההלוואה הקודמת, וכדומה. כמקובל ביחסי העבודה, לעתים שותף גם ארגון העובדים לקביעת קריטריונים אלה.

לתחילת העמוד

שאלה:

מדוע אני צריך לשלם מס הכנסה על הלוואה מהמעסיק, שעוזר לי בשעת צרה?

תשובה:

בהתאם לפקודת מס הכנסה, לא רק כסף שמקבל העובד ממעסיקו, אלא גם הטבה בשווה כסף שמקבל העובד, הם בגדר הכנסת עבודה החייבת במס. הלוואה מהמעסיק, הניתנת לעובד בתנאים עדיפים על תנאי השוק, גם כאשר היא ניתנת כמענה למצוקה שהעובד נקלע אליה, היא בגדר הטבה חייבת במס. הטבה זו חייבת לא רק במס הכנסה, אלא גם בדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

לתחילת העמוד

שאלה:

האם כל הלוואה מהמעסיק חייבת במס הכנסה?

תשובה:

בתקנות מס הכנסה נקבע מחיר, בצורת הצמדה וריבית, שהלוואה הניתנת לעובד ממעסיקו במחיר נמוך ממנו חייבת במס, ואילו הלוואה שניתנה במחיר זה או במחיר גבוה יותר פטורה ממס. התנאים שנקבעו בתקנות הם הצמדה חודשית למדד המחירים לצרכן כאשר יתרת הקרן של ההלוואה אינה עולה (בשנת 2015) על 7,800 שקל, וריבית של 4.07% לשנה כאשר יתרת הקרן של ההלוואה עולה על תקרה זו. גם הלוואה בתנאים אלה טובה מהלוואה בנקאית, אך די בכך כדי לפטור את ההלוואה ממס הכנסה. כאשר ההלוואה ניתנת בתנאים עדיפים, הסכום החייב במס הוא ההפרש בין גובה ההצמדה והריבית שקובעות התקנות ובין גובה ההצמדה והריבית ששילם העובד בפועל.

לתחילת העמוד

שאלה:

האם למטרת ההלוואה יש השפעה על גובה המס?

תשובה:

תקנות מס הכנסה אינן עוסקות במטרת ההלוואה – מבחינתן כל המטרות שוות. יחד עם זאת, כאמור בתשובה הקודמת, התקנות מקלות עם הלוואות נמוכות, כלומר כאלה שאינן עולות על 7,800 שקל (בשנת 2015).

לתחילת העמוד

שאלה:

בניכוי ההלוואה שקיבלתי מהמעסיק מופיעה גם שורה של ניכוי מע"מ. איך נכנס מע"מ לסיפור הזה?

תשובה:

אם מעסיקך הוא בגדר "עוסק" (כהגדרתו של מושג זה בחוק מס ערך מוסף), הרי כל עסקה שהוא מבצע חייבת במע"מ. גם הלוואה שהוא נותן לעובדיו היא בגדר עסקה כזו, ולכן היא חייבת במע"מ. אם המעסיק אינו בגדר "עוסק", אלא הוא מלכ"ר או מוסד כספי, הלוואה שהוא נותן לעובדו פטורה ממע"מ.

לתחילת העמוד

שאלה:

אני עובד בחברת סטארט-אפ מצליחה, ובידי אופציות שבבוא העת אוכל לממש ברווח נאה. קיבלתי מהמעסיק הלוואה של 100,000 שקל, שאותה אחזיר רק במועד המימוש של האופציות. איך מחושב המס על הלוואה כזו?

תשובה:

ההלוואה שקיבלת ממעסיקך היא הלוואה עומדת, כלומר הלוואה שבמשך תקופה מסוימת לא מנוכה מהעובד כל החזר בגינה. החיוב במס בגין הלוואה כזו אינו שונה מזה החל על הלוואה רגילה: מדי חודש יש לחשב את גובה ההצמדה או הריבית שעל העובד לשלם בגין ההלוואה בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות מס הכנסה, וסכום זה הוא שווי ההטבה לצורך מס.

לתחילת העמוד

שאלה:

קיבלתי הלוואה עומדת, שתהפוך למענק אם אתמיד בעבודתי חמש שנים. איך מחושב המס על הלוואה כזו?

תשובה:

מדי חודש תשלם מס הכנסה בגין ההלוואה כאמור בתשובתי הקודמת. אם כעבור חמש שנים תהפוך ההלוואה למענק, כל סכום ההלוואה ייחשב כהכנסת עבודה באותו מועד, ויהיה חייב במס הכנסה.

לתחילת העמוד

שאלה:

קיבלתי הלוואה של 5,000 שקל מהמעסיק, ללא הצמדה וללא ריבית. בחודש שבו עלה המדד בחצי אחוז חויבתי במס בגין הטבה בסך 25 שקל. מדוע בחודש שבו ירד המדד בחצי אחוז לא זיכו אותי באופן דומה?

תשובה:

בהתאם לתקנות מס הכנסה, יש לבצע את חישוב ההטבה הגלומה בהלוואה בכל חודש בנפרד. בהתאם להנחיותיה של רשות המסים, ההטבה אינה יכולה להיות שלילית, ולכן בחודש שבו המדד ירד אינך מקבל זיכוי. מצבו של עצמאי הנוטל הלוואה מעסקו טוב יותר, משום שחישוב ההטבה לגביו מבוצע על בסיס שנתי, כך שמדד שלילי מתקזז מול מדד חיובי. קשה להצדיק הימנעות מקיזוז מדד שלילי אל מול מדד חיובי גם לשכיר. 

לתחילת העמוד

שאלה:

עקב צמצומים פוטרתי, וחשב השכר הודיע לי שבמשכורתי האחרונה ינכה ממני את מלוא יתרת ההלוואה שקיבלתי. האם חוק הגנת השכר אינו מגן עלי מפני פגיעה כה קשה במשכורתי האחרונה?

תשובה:

חוק הגנת השכר אכן מעניק לעובד הגנה מפני ניכוי שרירותי משכרו, אך גם להגנה זו ישנם גבולות. סעיף 25(ב) לחוק הגנת השכר מתיר למעסיק לנכות במשכורת האחרונה כל יתרה של חוב שהעובד חייב לו.

לתחילת העמוד

שאלה:

האם דינה של הלוואה מוועד העובדים זהה לזה של הלוואה מהמעסיק, מבחינת החיוב במס?

תשובה:

פקודת מס הכנסה קובעת שהטבה שמקבל העובד ממעסיקו חייבת במס, אך אין קביעה כזו ביחס להטבה שמקורה בוועד העובדים. לפיכך הלוואה מוועד העובדים פטורה מכל מס.

לתחילת העמוד

בחר נושא: