שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

בחר נושא:

הטבות בשווה כסף - שאלות ותשובות

נכתב על ידי דוד שי, ראש מוקד פיתוח יישומים בחילן 

שאלה:

מהי הטבה בשווה כסף?

תשובה:

הדרך העיקרית למתן תמורה לעובד בעד עבודתו היא תשלום שכר. קיימת דרך נוספת, המשלימה את הראשונה, והיא מתן הטבה חומרית לעובד, כגון רכב צמוד, טלפון סלולרי, ארוחות, ועוד. כל ההטבות הללו נחשבות גם הן כחלק משכרו של העובד, הן מנקודת מבטם של העובד והמעביד, ובפרט מנקודת מבטו של גובה המסים, הדורש מס בגין הטבות אלה.

לתחילת העמוד

שאלה:

האם כל הטבה חייבת במס? האם, למשל, עובד שיושב בחדר עם מיזוג אוויר משלם יותר מס מעובד בשכר דומה שעובד בעמידה בחדר שאינו ממוזג?

תשובה:

לא כל הטבה שהעובד זוכה לה חייבת במס. העיקרון שלפיו נקבע האם הטבה חייבת במס או פטורה ממנו פשוט וברור, אך יישומו אינו פשוט. העיקרון, שנקבע בפסיקה לפני שנים רבות, קובע שאם ההטבה נועדה לטובת המעביד, היא פטורה ממס, ואם ההטבה באה להנאת העובד, היא חייבת במס. בהתאם לעיקרון זה, מיזוג אוויר בחדרו של העובד בא להיטיב עם המעביד, משום שהוא בגדר תנאי עבודה נאותים שבאו להגדיל את תפוקתו של העובד, וההנאה שנגרמת לעובד בזכות זאת היא תוצאה זניחה

לתחילת העמוד

שאלה:

איזה מסים חלים על הטבה בשווה כסף?

תשובה:

על הטבה בשווה כסף שנמצאה כחייבת במס חלים כל המסים החלים על השכר. על העובד לשלם בגין ההטבה מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. על המעביד לשלם את חלקו בדמי ביטוח לאומי, ובהתאם לאופי המעביד גם מס שכר, וכאשר מקבל ההטבה הוא עובד זר - גם היטל על העסקת עובדים זרים.

לתחילת העמוד

שאלה:

בתלוש המשכורת שלי מופיעה שורה שבה כתוב: "שווי רכב צמוד 3,000 שקל". כמה מס אני משלם בגלל זה?

תשובה:

שווי הרכב הצמוד המופיע בתלוש המשכורת משקף את הערך שמייחסת רשות המסים להטבה זו, והמסים החלים עליך מחושבים כאילו משכורתך כללה סכום ברוטו שזה גובהו. גובה המסים תלוי בשיעור המס השולי החל עליך. אם משכורתך בחודש ינואר 2018 היא 15,000 שקל, למשל, מס ההכנסה השולי החל עליך הוא 31%, ובנוסף חלים עליך דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בשיעור 12%. סה"כ המס השולי החל עליך הוא לפיכך 43%, ולכן הרכב הצמוד מקטין לך את הנטו ב-1,290 שקל מדי חודש.

לתחילת העמוד

שאלה:

איך קובעים מהו השווי לצורך מס של ההטבה?

תשובה:

בדרך כלל נקבע שווי ההטבה לפי עלותה למעביד או לפי מחיר השוק שלה, הגבוה מבין השניים. להטבות מסוימות, כגון רכב צמוד או טלפון סלולרי, נקבעה שיטה אחידה לקביעת שווי ההטבה, תוך התעלמות מהמאפיינים של ההטבה לעובד הספציפי.

לתחילת העמוד

שאלה:

איך נקבע שווי ההטבה בטלפון סלולרי שנותן המעביד לעובדו?

תשובה:

קביעה מדויקת של שווי הטבה זו, באמצעות איתור כל השיחות הפרטיות שערך העובד בטלפון הסלולרי שקיבל ממעבידו, היא משימה מייגעת מאוד, ולכן נקבעה הדרך הבאה: לשם חישוב השווי נלקחת מחציתו של חשבון הטלפון, וסכום זה נחסם ללא יותר מ-105 שקל לחודש (מניחים שכל יתר ההוצאה באה לטובת המעסיק). מסכום זה מופחתת השתתפותו של העובד בהוצאות הטלפון, והיתרה היא שווי ההטבה לצורך מס

לתחילת העמוד

שאלה:

לקראת קליטה של מערכת מחשב חדשה במקום עבודתי אני יוצא לסדרה של השתלמויות, בארץ ובחו"ל, לשם למידת אופן ההפעלה של המערכת החדשה. האם יחייבו אותי במס על לימודים אלה?

תשובה:

העיקרון המקובל בעניין הוצאות השתלמות שמממן המעסיק הוא שכאשר ההשתלמות נועדה לשמר את כושרו המקצועי של העובד, רואים אותה כהשתלמות שנועדה לטובת המעסיק, ואין היא נחשבת להכנסה לעובד (כלומר הוא פטור ממס בגין השתלמות זו), ואילו כאשר ההשתלמות נועדה להעניק לעובד יכולת מקצועית חדשה, היא נחשבת כהכנסה לעובד וחייבת במס. בהתאם לכך, השתלמות לשם לימוד הפעלתה של מערכת חדשה הנקלטת במקום העבודה משמרת את יכולתו של העובד לעבוד, ולכן אינה נחשבת כהטבה לעובד.

לתחילת העמוד

שאלה:

אני עובד במשרד רואי חשבון, ולומד לתואר שני בראיית חשבון, כשמקום עבודתי משלם את שכר הלימוד. האם אצטרך לשלם מס הכנסה על שכר הלימוד?

תשובה:

השאלה באיזה משתי הקטגוריות שמנינו, הנאת העובד או טובת המעסיק, נמצאים לימודים לתואר שני בתחום התמחותו של העובד הייתה שנויה במחלוקת. עמדתה של רשות המסים היא שלימודים לתואר אקדמי מעניקים לעובד יכולת מקצועית חדשה, ולכן מהווים הטבה החייבת במס. יש שחלקו על גישה נוקשה זו של רשות המסים. לסיום המחלוקת תוקן סעיף 32 לפקודת מס הכנסה, ונקבע בו כי "בבירור הכנסתו החייבת של אדם לא יותרו ניכויים בשל ... הוצאות לימודים, לרבות הוצאות לרכישת השכלה אקדמית או לרכישת מקצוע, ולמעט הוצאות השתלמות מקצועית, שאינה לרכישת השכלה או מקצוע כאמור, לצורך שמירה על הקיים", ומכאן שמימון לימודים לתואר אקדמי הוא בגדר הטבה חייבת במס.  

לתחילת העמוד

שאלה:

האם ביגוד שנותן המעביד לעובדו חייב במס?

תשובה:

התשובה לשאלה זו מופיעה בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), ולפיהן יינתן פטור ממס לביגוד שנועד לשמש לצורכי עבודה ושניתן לזהות בו, באופן בולט, השתייכות לעסקו של הנישום או שקיימת חובה על-פי דין ללבוש ביגוד זה. בהתקיים תנאים אלה, כאשר לא ניתן להשתמש בביגוד שלא לצורכי עבודה, ניתן הפטור ממס למלוא עלותו של הביגוד, וכאשר ניתן להשתמש בביגוד גם שלא לצורכי עבודה ניתן פטור ממס ל-80% מעלות הביגוד. בהתאם לכך, סרבל המשמש את העובד רק בעת עבודתו, וניתן לו ממעסיקו, פטור לחלוטין ממס. חליפה נאה שהעובד נדרש ללבוש בעת עבודתו, והוא יכול להשתמש בה גם לאחר שעות העבודה, תגרום לחיוב במס בגובה 20% מעלות החליפה.

לתחילת העמוד

שאלה:

אם כך, אני מבין שגם על המתנה שקיבלתי ממעסיקי להולדת בני שילמתי מס הכנסה. איזה מין מתנה זו?

תשובה:

העיקרון הכללי הוא שמתנה שנותן המעסיק לעובדו היא הטבה החייבת במס, ובהתאם לעיקרון זה שי לחג, למשל, הוא הטבה החייבת במס. לעיקרון זה נקבע חריג: כאשר המתנה ניתנת לעובד לרגל מאורע משפחתי משמח, כגון נישואין או הולדת ילד, פטורה מתנה זו ממס בחלקה שאינו עולה על 210 שקל לשנה (בשנת 2015).
כיוון שמיסוי מתנה עלול לפגוע בחגיגיותה, נוהג המעסיק פעמים רבות, במקרה של שי לחג ובמקרה של מתנה לרגל מאורע משפחתי משמח שערכה עולה על הסכום הפטור, לקחת על עצמו את נטל המס, ולשלם במקום העובד את המס החל על המתנה (טכניקה זו קרויה גילום).

לתחילת העמוד

שאלה:

בכל מיני מקומות העובדים נהנים מצריכה חינם של השירותים שמקום העבודה מספק: טיסות חינם, לימודים חינם וכדומה. האם מישהו לפחות משלם מס הכנסה על ההטבות האלה?

תשובה:

הנחה שנותן המעסיק לעובדו על צריכת המוצרים שהוא מייצר נחשבת כהטבה לעובד, וחייבת במס הכנסה ובכל המסים האחרים החלים על השכר. בהתאם לכך, העובד הצורך הטבה זו חייב במס הכנסה בגינה, אם כי קיימת גם האפשרות שהמעסיק ייטול על עצמו את תשלום המס

לתחילת העמוד

שאלה:

במקום עבודתי אפשר לקבל הלוואה של 10,000 שקל בלי ריבית ובלי הצמדה. האם יש חיוב במס על הלוואה כזו?

תשובה:

הלוואה זו זולה מאשר הלוואה דומה בבנק, ולכן ההטבה הגלומה בה חייבת במס. כדי לפשט את תהליך קביעת שוויה של ההלוואה נקבע להלוואה שווי אחיד. להלוואה שאינה מוזלת נחשבת הלוואה שהיא צמודה למדד, ואם יתרת ההלוואה עולה על 7,680 שקל (בשנת 2018) הרי כדי להיחשב להלוואה שאינה מוזלת עליה להיות צמודה למדד ונושאת ריבית שנתית של 3.48% לשנה. שווי ההטבה לצורך החיוב במס נקבע מדי חודש, בהתאם לעליית המדד באותו חודש ולריבית ששילם העובד הלווה.

לתחילת העמוד

בחר נושא: