בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

זכויות חברתיות - social rights

מכלול של זכויות האדם בתחומי העבודה, הביטחון הסוציאלי, הבריאות, הרווחה ועוד. במסגרת זו נכללות הזכות לעבודה, הזכות לשוויון בעבודה, הזכות לרווחה חברתית, חופש ההתאגדות וחירות השביתה. זכויות אלה נכללות באמנות עבודה בינלאומיות ובאמנה בינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות משנת 1966.

שנים רבות עוסקת הכנסת בחקיקתו של חוק יסוד העוסק בזכויות חברתיות, אך תהליך זה רחוק מסיום. לפיכך מעוגנות זכויות אלה כעת רק בחקיקה רגילה (כגון חוק הביטוח הלאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי) ובפסיקה (חירות השביתה, למשל).