בסיס ידע מילון לתנאי עבודה

היעדרות - absence

אי הופעת העובד לעבודה. סוגי ההיעדרויות העיקריים הם: