בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

אמנות עבודה בינלאומיות - international labor conventions

אמנות שהתקבלו בארגון העבודה הבינלאומי, וקובעות סטנדרטים בינלאומיים בתחום יחסי העבודה ותנאי העבודה. האמנות עוסקות בנושאים רבים, כגון: חופש ההתאגדות, שעות העבודה, חופשה שנתית, מנוחה שבועית, הגנת השכר, עבודת נוער, עבודת נשים, ביטחון סוציאלי ועוד. האמנות יוצרות את חוקת העבודה הבינלאומית (International Labour Code). 

רבות מהאמנות אושררו על-ידי מדינת ישראל. בעקבות זאת נחקקו חוקים ישראליים המשקפים אמנות אלה, ואף מעניקים לעובד הגנה גדולה מזו שנקבעה באמנות. גם ללא חקיקה כזו משמשות האמנות את בית הדין לעבודה ככלי לפירוש החקיקה הקיימת. סעיף 27 לחוק הסכמים קיבוציים אוסר מתן צו הרחבה להוראה בהסכם קיבוצי העומדת בסתירה לאמנת עבודה בינלאומית שמדינת ישראל אישרה אותה.