בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

רווח הון - capital gain

רווח שנוצר כתוצאה מעליית ערכו של נכס, כלומר ההפרש בין מחיר המכירה שלו למחיר הקנייה שלו. במסגרת התמורה שמקבל עובד בעד עבודתו עשוי להיווצר רווח הון בעת מימוש אופציות (או ניירות ערך אחרים) שניתנו לעובד במסגרת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה. רווח הון אינו נחשב להכנסת עבודה, ולכן פטור מדמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס שכר. רווח הון חייב במס הכנסה, בהתאם לסעיפים 88 - 101 לפקודת מס הכנסה.