בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מס מעסיקים - employers' tax

מס שהוטל על מעסיקים, בהתאם לחוק מס מעסיקים. זהו מס יחסי, המחושב לפי השכר שמשלם המעסיק. מס מעסיקים הונהג בשנת 1975 כמס זמני הנחוץ לאיזון התקציב עד להנהגתו של מס ערך מוסף. שנה לאחר מכן הוחל בגביית מס ערך מוסף, אך צעד זה לא הביא לביטול מס מעסיקים. במהלך השנים חלו שינויים בשיעורי המס ובאוכלוסייה עליה הוא חל.

צו מס מעסיקים (שינוי שיעור המס), התשנ"ב-1992, הפחית לאפס את שיעור מס המעסיקים החל על המגזר העסקי, והמס (בשיעור 4%) המשיך לחול בעיקר על מעסיקים שהם מלכ"רים. החל ב-1 בינואר 2008 בוטל המס.

החיוב במס מעסיקים חל על רוב רכיבי השכר החייבים במס הכנסה, לרבות הטבות בשווה כסף. פטורים ממס מעסיקים רכיבי השכר הבאים: