בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

זכות הקניין - property right

זכות, במסגרת זכויות האדם, לבעלותו של אדם על רכושו, ללא חשש שרכוש זה יילקח ממנו. משנת 1992 מוגנת זכות זו בישראל על-ידי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, שסעיף 3 בו קובע: "אין פוגעים בקנינו של אדם".

מכוח הגנה זו מוגבלת יכולתו של המחוקק להטיל מס, שהרי מס פירושו העברת רכושו של אדם לידי הממשלה. הטלת מס, ככל פגיעה אחרת בזכות הקניין, חייבת לעמוד בתנאיה של פסקת ההגבלה, המופיעה בסעיף 8 לחוק היסוד:

אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו.

זכות הקניין כוללת הגנה על קניין חומרי - רכוש, כסף וכו', וקניין רוחני - המצאות, יצירות ספרותיות ואומנותיות וכו'.

בזכות הקניין נכללת גם הפררוגטיבה הניהולית - זכותו של המעסיק לנהל את עסקו כראות עיניו. בפסיקה התפתחה הכרה בזכות מעין קניינית שיש לעובד במקום עבודתו.