בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

השבתה - lockout

במקרה שהעובדים נוקטים שביתה שאינה מלאה, כלומר בעת שביתה חלקית, שביתת הקפדה, שביתת מוקד ודומותיהן, אין המעביד חייב לקבל את העבודה החלקית המוצעת לו, ובידיו הרשות לנקוט השבתת מגן (defensive lockout). במקרה של שביתת מוקד, למשל, רשאי המעביד להשבית גם את העובדים שלא הכריזו שביתה, אך אפשרותם לעבוד נשללת עקב שביתת עמיתיהם. כאשר ניתן להעסיק את העובדים שאינם שובתים, אין השבתתם נחשבת להשבתת מגן. לפיכך ההשבתה אינה משמשת את המעסיק כנשק התקפי בסכסוך עבודה או כאמצעי ענישה, אלא מאפשרת לו רק התגוננות מפני נזקי השביתה. בעת השבתת מגן מושעה חוזה העבודה שבין העובד למעביד, ולכן פטור המעביד בתקופה זו מהחובה לשלם שכר. בארצות הברית מוכרת גם השבתת התקף (offensive economic lockout), שבה משתמש המעסיק בהשבתה כאמצעי לחץ כלכלי לשם השגת יעדיו במשא-ומתן קיבוצי.