בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שביתה פוליטית - political strike

שביתה שאינה מכוונת כנגד המעסיק, אלא כנגד הממשלה או הכנסת. שביתה כזו יכול שתהיה קשורה לתנאי העבודה, המושפעים גם מהחלטות הממשלה, כגון החלטה לשנות את מיסוי השכר, הנוגעת לכלל העובדים, או החלטה על הפרטה של מקום עבודה מסוים, הנוגעת לעובדים באותו מקום עבודה. שביתה פוליטית מובהקת מכוונת כנגד החלטות הממשלה שאין כל קשר ביניהן ובין תנאי העבודה. דוגמה לכך היא שביתה של מורים דרוזיים ברמת הגולן, שנערכה במחאה על קבלת חוק הגולן.

שביתה פוליטית המכוונת נגד הממשלה לא כמעביד אלא כגוף המופקד על קביעת מדיניות כלכלית וחברתית נחשבת כפעולה לא לגיטימית, שמטרתה להשפיע על הממשלה באופן כוחני ולא דמוקרטי.