בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קוגנטי - cogent

כופה, שלא ניתן להתנות עליו. הוראות חוקי העבודה הן קוגנטיות, משום שלא ניתן לוותר על זכות המוקנית בהן באמצעות חוזה עבודה אישי, ואף לא באמצעות הסכם קיבוצי. גם סעיפים נורמטיביים בהסכם קיבוצי הם קוגנטיים, משום שלא ניתן לוותר על זכות המוקנית בהם באמצעות חוזה עבודה אישי.

גישה זו נובעת מההשקפה שבמסגרת יחסי העבודה כוחו של המעביד גדול מאוד בהשוואה לכוחו של העובד, ולכן יש למנוע מהמעביד יכולת להכתיב לעובד לוותר על זכויות המוקנות לו בחקיקה או בהסכם קיבוצי.

ראה גם דיספוזיטיבי.