בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

עיקור תוספת היוקר -

הקטנת גובהה של תוספת היוקר, באמצעות השמטה, מהמדד המשמש בסיס לחישוב התוספת, של השפעת אחד הגורמים שהביאו לעליית המדד. פעמים רבות הוצע לעקר את השפעתו של פיחות בשער השקל, כדרך לשמירת השפעתו של הפיחות על רווחיות היצוא. במסגרת עסקת חבילה מבוצע לעתים עיקור של תוספת היוקר באמצעות הקטנה של אחוז התוספת. במסגרת עסקת חבילה שנחתמה בחודש מאי 1991, למשל, הופחתו שני אחוזים מתוספת היוקר ששולמה בחודש אוגוסט 1991.