בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מפעל חיוני -

מפעל או חלק ממפעל שהוכרז כמפעל חיוני על-ידי משרדי הממשלה שהוסמכו לכך, בהתאם להוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, בזכות תרומתו לצורכי הביטחון או לקיום הספקה ושירותים חיוניים. קביעתו של מקום עבודה כמפעל חיוני היא חלק מההיערכות השוטפת לשעת חירום. עובד המועסק במפעל חיוני יקבל על כך הודעה ממעסיקו.

בשעת חירום ניתן למפעל כזה צו גיוס קיבוצי, המחייב את עובדי המפעל מגיל 16 ועד גיל פרישה, להתייצב לעבודה. עובד שחל עליו צו כזה אינו זכאי לקחת חופשה בתקופה זו. בין העובד למעביד מתקיימים יחסי עובד-מעביד על כל המשתמע מכך, אך לא יחולו הוראותיהם של אחדים מדיני העבודה, ובפרט חוק שעות עבודה ומנוחה וחוק עבודת נשים. אחת התוצאות הנובעות מכך: בשעת חירום מותר להעסיק עובדים במפעל חיוני גם במנוחה שבועית ובחג, ואין הגבלה על כמות השעות הנוספות.