בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מענק פרישה - retirement grant

מכלול המענקים ההוניים שמשלם המעביד לעובד עם פרישתו מעבודה. מושג זה מופיע בסעיף 9(א) לפקודת מס הכנסה, ונכללים בו:

מענק הפרישה פטור ממס הכנסה ומדמי ביטוח לאומי (בגבולות תקרה, המוכפלת במקרה של מות העובד) הקבועה בפקודת מס הכנסה.