חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975

בסיס ידע מילון לתנאי עבודה