בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו - Basic Law: Human Dignity and Liberty

חוק המעניק לזכויות האדם בישראל מעמד של זכויות יסוד חוקתיות שאין לפגוע בהן. ביו הזכויות המוגנות: הזכות, לחיים, לכבוד, לחירות אישית ולפרטיות, זכות הקניין ועוד. מחוק יסוד זה נגזר, בין השאר, עקרון השוויון.

פגיעה בזכות המוגנת במסגרת חוק יסוד זה, תיעשה רק באמצעות חוק העומד בתנאיה של פסקת ההגבלה, המופיעה בסעיף 8 לחוק היסוד:

אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו.

לטקסט המלא של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו