בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

היטל על העסקת עובדים זרים -

בשל העסקת עובד זר, שמועסק כדין או שלא כדין, על המעסיק לשלם, החל מחודש יולי 2003, היטל באחוז מסוים מהכנסת עבודה ששולמה לעובד. בשנת 2011 ההיטל הוא בשיעור 20% למרבית סוגי העובדים. פטורה מהיטל זה העסקתם של העובדים הבאים:

  • פועלים מאזורי יש"ע.
  • אזרח מדינה הגובלת בישראל המועסק כדין בישראל וחוזר בתום יום העבודה למדינתו.
  • עובד זר המועסק כדין במתן טיפול סיעודי.
  • עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ, כהגדרתם בסעיף 75א לפקודת מס הכנסה.
  • עובד זר שמשולמת לו משכורת השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק לפחות.
  • עובד השוהה במקלט לקורבנות סחר בתל אביב.