בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

החזר הוצאות - reimbursement

קבוצה של תשלומים שהבולט שבהם הוא תשלום החזקת רכב, והיא כוללת גם תשלומי החזקת טלפון, ביגוד ואחרים. בתשלומים אלה מחזיר המעביד לעובד את ההוצאות שהיו לעובד, למעשה או לכאורה, בשל עבודתו. היתרון העיקרי שיכול המעביד להפיק ממתן תשלומים אלה טמון בעלותם הנמוכה יחסית לשכר הרגיל - זאת לאור העובדה שבדרך-כלל אין הם מזכים את העובד בתנאים סוציאליים (ובעבר היו אחדים מהם פטורים ממסים מסוימים). 

תשלומים מסוימים של החזר הוצאות בפועל, המוגדרים באופן מדוקדק בתקנות מס הכנסה, אינם נחשבים כהכנסת עבודה (ולכן פטורים מכל המסים) אלא נחשבים כהוצאה של המעביד. דוגמה: החזר הוצאות לשיחת טלפון לחו"ל שעשה העובד מביתו לצורך עבודתו.

 

ראה, פתרון דיווח החזר הוצאות דיגיטלי