בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

דפי טיפול מקצועי- ארגוני (מס ארגון) - trade union fee, agency fee

ניכוי מהשכר המועבר לארגון עובדים יציג. שיעור הניכוי משכרו הכולל של העובד, והשכר המרבי החייב במס-ארגון, נקבעים על-ידי שר התעשייה, המסחר והתעסוקה באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. מס ארגון להסתדרות הכללית הוא בשיעור 0.75% מהשכר, עד לתקרת שכר של 17,937 ש"ח לחודש (בחודש ינואר 2021).

דמי טיפול מקצועי-ארגוני (מס-ארגון) מנוכים משכרו של עובד שמתקיימים בו שני תנאים:

סעיף המחייב ניכוי של מס-ארגון מופיע בהסכמים קיבוציים רבים, שעל חלק מהם חלים צווי הרחבה. על כל מעסיק לוודא אם אמנם חל עליו הסכם קיבוצי או צו הרחבה בנושא זה: אם המעסיק אינו חייב לנכות מס-ארגון, אוסר עליו חוק הגנת השכר את ביצוע הניכוי.

ההצדקה לניכוי דמי טיפול מקצועי-ארגוני נעוצה בעובדה שגם עובד שאינו חבר בארגון עובדים נהנה מפעולותיו של ארגון זה (ובפרט מההסכם הקיבוצי שבו נקבעה החובה לבצע ניכוי זה).