בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ביטוח אחריות מנהלים - directors' and officers' liability insurance

ביטוח המבוצע לחברים בדירקטוריון ולעובדים שהם חברי הנהלת החברה, ומגן עליהם מפני תביעות הקשורות במעשה שלא כדין שעשו בתום לב בעת מילוי תפקידם זה, כגון הפרת חובה כלפי בעלי המניות, הפרת חובת נאמנות כלפי החברה ועוד.

 

תביעות מסוג זה עלולות להיות מוגשות בעיקר על-ידי בעלי מניות בחברה, וגם על-ידי ספקים ולקוחות. בין נושאי התביעה: מצג שווא בהודעה לבורסה, אי פרסום אזהרת רווח. תביעות הנובעות ממסגרת יחסי העבודה עוסקות באפליה בעבודה ובניהול כושל ששלל רווחים מעובדים בעלי אופציות.