בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

איגוד מקצועי - labor union, trade union

התאגדות של שכירים לשם הגנה על תנאי העבודה ושיפורם, כך שכוחם של העובדים המאוגדים יאזן את כוחו של המעסיקה. איגוד המקצועי מייצג את העובדים במשא ומתן קיבוצי, ופועל גם לשיפור רווחת העובדים. איגודים מקצועיים נוסדו לראשונה באנגליה בסוף המאה ה-18. שיעור החברים באיגוד מקצועי מבין כלל השכירים נמצא בירידה.

לקביעת הזכות להצטרף לאיגוד מקצועי מסוים מקובלות שיטות אחדות:

 • הצטרפות על בסיס מקצוע מסוים (craft union): ההסתדרות הרפואית בישראל, המאגדת רופאים בלבד, היא דוגמה לאיגוד מקצועי מסוג זה. קרוי גם איגוד מקצועי אופקי (horizontal union).
 • איגוד מקצועי ענפי (industrial union): ההצטרפות אליו היא על בסיס מפעל או ענף מסוים. קרוי גם איגוד מקצועי אנכי (vertical union). ההצטרפות במסגרת ההסתדרות הכללית פועלים איגודים המקצועיים אחדים שההצטרפות אליהם היא על בסיס ענפי, ובהם:
  • הסתדרות המהנדסים,
  • הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח,
  • הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל,
  • הסתדרות הפקידים. 
 • איגוד מקצועי כללי (multicraft union): ההצטרפות אליו היא ללא הבחנה בין סוגי העובדים. ההסתדרות הכללית היא דוגמה מובהקת לאיגוד מקצועי מסוג זה.

מבחינת אופיים, ניתן להבחין באיגודים המקצועיים שתי מגמות בסיסיות, המשולבות באופי האיגוד:

 • איגוד מקצועי כלכלי, שהדגש בפעולתו הוא על השגת הישגים כלכליים לחבריו: העלאת שכרם ושיפור תנאי עבודתם. אין לאיגוד כזה עניין בשינוי המערכת החברתית.
 • איגוד מקצועי פוליטי, שהדגש בפעולתו הוא על הגשמת אידיאולוגיה פוליטית, כגון הגברת השוויון בין כל העובדים, והעברת הבעלות על אמצעי הייצור לידי העובדים.

דרכי פעולה מגוונות משמשות את האיגוד המקצועי להשגת יעדיו:

 • משא ומתן קיבוצי עם המעסיקים,
 • הפעלת הכוח הכלכלי שבידי הארגון וחבריו,
 • שביתות ועיצומים,
 • פעילות פוליטית לקידום חקיקת עבודה המשפרת את תנאי העבודה המינימליים.

לאתר הסתדרות המורים בישראל
לאתר הסתדרות המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל
לאתר  הסתדרות עובדי המדינה בישראל
לאתר הסתדרות העובדים הכללית החדשה
לאתר ההסתדרות הרפואית בישראל
לאתר ארגון המורים בבתי-הספר העל-יסודיים
לאתר הסתדרות העובדים הלאומית בישראל
לאתר  AFL-CIO, פדרציית ארגוני העובדים בארצות הברית
לאתר LabourStart, ובו חדשות בענייני איגוד מקצועי מכל רחבי תבל