בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תפקיד - job

העיסוק והמשרה שבהם משובץ העובד. במהלך עבודתו עובר העובד תפקידים אחדים, בהתאם לצורכי המעביד ולהתפתחות הכישורים של העובד. סמכותו של המעביד לשנות את תפקידו של העובד נכללת בפררוגטיבה הניהולית שלו.

לתפקיד אותו ממלא העובד השפעה מכרעת על גובה שכרו. להשפעה זו אופי פורמלי כאשר התפקיד קובע את מתח הדרגות של העובד. השפעת התפקיד על הדרגה בולטת במקרה שבו, במקביל למילוי מקום זמני שמבצע העובד, מוענקת לו דרגה זמנית התואמת תפקיד זה. כמו-כן מקובלים רכיבי שכר שהזכאות להם נובעת מתפקידו של העובד, כגון גמול ניהול לעובד שעוסק בתפקיד ניהולי.