בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תנאי מכללא - implied condition

תנאי שלא נאמר במפורש בחוזה, אך רואים אותו כאילו היה מובן מאליו לשני הצדדים, בעת חתימת החוזה, שתנאי כזה הוא חלק מהחוזה. חובתו של העובד לעבוד בתמורה לשכרו, אינה נכללת במפורש, פעמים רבות, בחוזה העבודה, אך היא בגדר תנאי מכללא, שהרי ברור מדוע התקבל העובד למקום העבודה. גם חובת הנאמנות של העובד והמעביד זה לזה היא בגדר תנאי מכללא.

בערעור שהובא בפניו (דב"ע נא/4-21 ההסתדרות הכללית נ' תכנון המים לישראל בע"מ) עסק בית הדין הארצי לעבודה בשאלה האם קיים בחוזה העבודה האישי תנאי מכללא המונע מהמעביד להורות לעובדים שלא להופיע לעבודה ולהמשיך לקבל את שכרם. על מקומו של התנאי מכללא בחוזה העבודה עמד בית הדין הארצי לעבודה בפסק דין אחר (דב"ע מד/2-29 שפילמן נ' מגן דוד אדום):
בשל המיוחד בחוזה העבודה האינדיבידואלי - הדרך והנסיבות שבהן הוא נכרת, משך חייו ופעולתו - ממלא התנאי מכללא תפקיד רב משקל בהרבה משתנאי מסוג זה ממלא בחוזים אחרים.