בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תלוש משכורת - pay slip, pay stub

דין וחשבון שנותן המעביד לעובד ביום תשלום השכר, ובו פירוט התשלומים והניכויים המרכיבים את השכר. סעיף 24 לחוק הגנת השכר מחייב את המעביד לתת תלוש משכורת לעובד ומונה את הפרטים שחובה לכלול בתלוש.