בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שקט תעשייתי - industrial peace

קיומם של יחסי עבודה שאינם מופרעים על-ידי שביתות. פעמים רבות נכללת בהסכם קיבוצי הקובע את תנאי העבודה גם הסכמה לשקט תעשייתי בתקופת תוקפו של ההסכם.

דוגמה להתחייבות כזו מופיעה בהסכם קיבוצי שנחתם ב-31 בינואר 2001, בין ההסתדרות הכללית ובין מעסיקים מהמגזר הציבורי:
ההסתדרות מתחייבת כי במשך התקופה המתחילה ביום חתימת הסכם זה והמסתיימת ביום 31.7.01 לא תנקוט נגד מי מהמעסיקים או יחידה מיחידותיהם אמצעי שביתה או השבתה מלאה או חלקית, או כל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי העבודה ובסדריה, לגבי העניינים שהוסדרו בהסכם זה, הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית.