בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שכר מולן - delayed wage

שכר שלא שולם במועד תשלום השכר שנקבע בחוק הגנת השכר. בשל שכר מולן עלול המעביד להתחייב בתשלום פיצוי הלנת שכר.

לא כל רכיבי השכר נכללים בשכר המוגן על-ידי חוק הגנת השכר. דוגמה לכך הם תשלומי החזר הוצאות ופדיון חופשה.