בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שכר גלוי - open salary information

אקלים ארגוני שבו שכרו של כל עובד גלוי לכל העובדים האחרים בארגון. בישראל ניתנת פומביות להסכמים קיבוציים, לפיהם נקבעים מרבית תנאי העבודה, אך מקובלת חשאיות ביחס לשכרו האישי של כל עובד, כפי שהוא נובע משיבוצו של העובד במסגרת ההסכם הקיבוצי. חשאיות גדולה יותר מתקיימת בשכר הנקבע בחוזה עבודה אישי.