בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שיתוף ברווחים - profit sharing

תשלום המשמש להידוק הקשר בין השכר ובין התפוקה, באמצעות שיתופם של העובדים ברווחי החברה. התשלום נועד להגברת המוטיבציה של העובדים שתורמת הן לגידול בתפוקה והן לצמצום עלות הייצור (בזכות הקפדה על ניצול יעיל של חומרי-גלם, ציוד וכו').

קביעה מראש של הכללים לפיהם תבוצע חלוקת הרווחים לעובדים תורמת לאמינות השיטה ומבהירה לעובדים את המטרות אותן מעוניין המעסיק להשיג, אך מקובלת גם הגישה שחלוקת הרווחים תעשה בהתאם לשיקול דעתו של המעסיק, ללא מחויבות מוקדמת.

גובה הסכום הכולל לחלוקה לעובדים הוא בהתאם למאזן החברה, וגובה הסכום שיקבל כל עובד מתוך סה"כ הרווחים לחלוקה הוא פונקציה של דרגתו של העובד, ותקו, היקף המשרה שלו וכד'. לקריטריונים אלה מקובל לצרף גם ציון שמשקף את חוות-הדעת של הנהלת המפעל על תרומתו האישית של כל עובד להשגת הרווחים, ובכך להדק את הקשר שבין תרומתו של העובד ובין חלקו ברווחים (אם כי גם במצב זה הקשר פחות הדוק מאשר הקשר המדוד והישיר שמאפיין שכר עידוד).