בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שירות עבודה -

בהתאם לחוק שירות עבודה בשעת חירום, שירות עבודה הוא עבודה במפעל חיוני או במפעל למתן שירותים קיומיים, אליה נקרא העובד בצו שהוציא שר התמ"ת.

על עבודתם של העובדים המגויסים לא חלים אחדים מדיני העבודה, ובפרט חוק שעות עבודה ומנוחה וחוק חופשה שנתית. בהתאם לכך, אין הגבלה על מספר שעות העבודה היומיות והשבועיות של העובדים המגויסים, וניתן להעסיקם גם במנוחה השבועית. היעדרות ללא אישור של עובד שחל עליו צו כזה היא בגדר עבירה פלילית.