בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שוויון הזדמנויות בעבודה - equal opportunity employment

עיקרון לפיו יש לתת לכל אדם הזדמנות שווה לקבלת עבודה ולהתקדמות בעבודה. מעיקרון זה נגזרים האיסור על אפליה והתמיכה בהעדפה מתקנת.

שוויון הזדמנויות פירושו יותר משוויון ביחס: לא רק הימנעות מאפליה, אלא יצירת תנאים שיאפשרו לקבוצות שסבלו מאפליה רבת שנים להשתלב במעגל העבודה ולהגיע לתוצאות שוות לאלה של קבוצות שלא סבלו מאפליה. גישה זו דורשת מהמדינה לפעול לקידומן של קבוצות שסבלו מאפליה.

כלי עיקרי להגשמת שוויון הזדמנויות בעבודה הוא חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, ואליו מצטרף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. לקידום שוויון ההזדמנויות בעבודה הוקמה בשנת 2005 נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.