בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

רכיבי שכר - wage components

הרכיבים השונים שמהם מורכב השכר. רכיבים אלה נחלקים לקבוצות אחדות: תשלומים, הטבות בשווה כסף, ניכויים, הפרשות וזכויות.

ראה, תלוש שכר חכם במערכת השכר של חילן