בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קבלן שירות - services contractor

מי שעוסק, באמצעות עובדיו, במתן שירות מסוים למזמין השירות. להבדיל מקבלן כוח-אדם, המספק עובדים בלבד למזמין, והמזמין (שהוא המעסיק בפועל) עוסק בניהולם ובהכוונתם, קבלן שירותים עוסק במתן שירות מוגמר, והוא המספק את הציוד וחומרי הגלם הנחוצים למתן השירות, והוא העוסק בניהול מתן השירות. מתן השירות נעשה לעתים במפעלו של קבלן השירות ולעתים במפעל המזמין, בהתאם לאופי השירות הנדרש. שירותי ניקיון, הניתנים על ידי קבלן שירות, ניתנים מטבעם במפעל המזמין.

להבחנה בין קבלן כוח-אדם לקבלן שירות חשיבות גדולה מבחינת יישומו של חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, החל על קבלני כוח-אדם אך אינו חל על קבלני שירות.

איתן אגמון, מיהו "קבלן כח אדם" ומיהו "קבלן שירותים", באתר "חשבים"