בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פנסיה תקציבית - budgetary pension

פנסיה שהכספים המשמשים לתשלומה באים מתקציבו השוטף של המעביד לשעבר, להבדיל מפנסיה צוברת, שהכספים המשמשים לתשלומה נצברים במהלך שנות העבודה בקרן שנועדה לכך (קרן פנסיה).

פנסיה תקציבית ניתנת לעובדי המדינה, ולעובדים בתאגידים ציבוריים שונים. תנאיהם של עובדי המדינה המבוטחים בפנסיה תקציבית קבועים בחוק שירות המדינה (גמלאות). זכויות המבוטח בשיטה זו דומות בעקרונותיהן לאלה של החבר בקרן פנסיה מקיפה, אך הן מושגות ללא ניכוי משכרו של העובד.

הפנסיה משולמת לעובד בהתאם לדרגתו האחרונה בשירות המדינה, כשהסכומים של התשלומים השונים מוכפלים באחוז הפנסיה שצבר העובד. הפנסיונר מקבל את המשכורת המשולמת באותה דרגה (רק את הרכיבים המהווים בסיס לפנסיה; החזקת רכב, למשל, אינה משולמת לפנסיונר). שיטה זו גורמת לשחיקה מתמדת של הפנסיה, עקב התופעה של זחילת הדרגות המתקיימת במגזר הממשלתי.

בשנים האחרונות חותר משרד האוצר להעביר עובדים חדשים במגזר הציבורי מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת.