בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

עתודה ניהולית -

התחייבות נדחית לזמן ארוך, שסכומה ומועדי פרעונה נאמדים (אינם ידועים בוודאות). דוגמה: עתודה לפיצויי פיטורים.

ראה גם יעודה.עובדים שנמצאו מתאימים, בהתאם להכשרתם ולכישוריהם, לקידום לתפקידי ניהול, ובהתאם לכך נכנסים למסלול קידום שיכשירם לתפקידים אלה. הכשרת עתודה ניהולית היא פעילות מרכזית במסגרת פיתוח משאבי אנוש.