בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

עלות השכר - payroll costs, compensation costs

ההוצאה הכוללת של המעביד לתשלום השכר. בעלות השכר נכללים רכיבי השכר: תשלומים (שהם מרכיב העלות העיקרי), הטבות בשווה כסף (על-פי עלותן למעביד, ולא על-פי שווין לצורך מס), הפרשות, והתחייבויות. כן יש להוסיף לעלות השכר מס הכנסה על הוצאות עודפות. מתוצאה זו יש להפחית החזרים שניתנים למעביד, כגון: תגמולי מילואים ודמי פגיעה. סבסוד השכר מביא להקטנת עלותו.

הדיווחים של חברות ציבוריות וגופים במגזר הציבורי על שכר הבכירים בהם מציגים את עלות השכר של הבכירים, משום שהיא משקפת טוב מאשר השכר ברוטו את כל התמורה המשולמת להם.