בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

עובדי קבלן -

עובדים המועסקים לא ישירות על-ידי המעסיק הנהנה מעבודתם, אלא באמצעות קבלן כוח-אדם. מניע מרכזי להעסקת עובדי קבלן הוא הרצון להימנע מהמחויבות הנובעת מיצירת יחסי עובד-מעביד. העסקת עובדי קבלן נעשתה נפוצה למדי בשנים האחרונות, וחוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח אדם מנסה לעצור תופעה זו בקובעו שעובד קבלן שהועסק תשעה חודשים (או תקופה ארוכה יותר שקבע שר התעשייה, המסחר והתעסוקה) על-ידי אותו מעסיק יהפוך לעובד של המעסיק בפועל. תחילתו של סעיף זה נדחתה פעמים אחדות, והוא נכנס לתוקף ב-1 בינואר 2008.