בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

עבודת לילה - night work

"עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22.00 ובין 06.00" (חוק שעות עבודה ומנוחה).

בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, בעבודת לילה לא יעלה יום עבודה על שבע שעות עבודה, ובמפעל שעובדים בו במשמרות, לא יועבד עובד בעבודת לילה יותר משבוע אחד בתוך שלושה שבועות.