בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

סף-המס - income tax threshold

השכר הגבוה ביותר ממנו לא מנוכה מס הכנסה. סף-המס תלוי במספר נקודות הזיכוי להן זכאי העובד, ולכן תלוי במצבו המשפחתי של העובד. סף-המס לרווק הוא סף-המס הנמוך ביותר לתושב ישראל, וגובהו בשנת 2011 הוא 4,702 ש"ח לחודש. על-פי הדו"ח השנתי של מינהל הכנסות המדינה, בחודש ינואר 2001 נמצאו 43% מהשכירים בישראל מתחת לסף המס.

קיומו של סף-המס מצביע על מוגבלותה של רפורמה במס הכנסה כדרך לשיפור הכנסותיהם של מעוטי ההכנסה: כל עוד לא נהוג מס הכנסה שלילי לא תגרום רפורמה במיסוי להגדלת הכנסתו של עובד שמשכורתו מתחת לסף-המס. רפורמה במיסוי יכולה אמנם להגביה את סף-המס, ובכך להיטיב עם עובד ששכרו היה קודם לכן מעל סף-המס, אך לא תיטיב עם עובד שמלכתחילה לא שילם מס. לחלק מפעולות המוסד לביטוח-לאומי, ובעיקר הבטחת הכנסה וקצבת-ילדים, השפעה כשל מס הכנסה שלילי, ופעולות אלה אכן משפרות את הכנסתם של מעוטי ההכנסה.