בסיס ידע
מילון לתנאי עבודה

נפוטיזם - nepotism

"העדפת קרובי משפחה על ידי מי שהשלטון בידו, מתן משרות גבוהות וזכויות מיוחדות אחרות לקרובים גם כשאינם ראויים לכך" (מתוך "המילון החדש").

תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה-2005, מטילות הגבלות על קליטה בחברה ממשלתית של קרובי משפחה של עובד בכיר.

בתיקון לפקודת העיריות מחודש יולי 2000 נוסף לפקודה סעיף 174א, שבתחילתו נאמר:
(א) אדם שהוא קרוב משפחה של ראש העיריה או של אחד מסגניו לא יתקבל לעבודה בעיריה ולא יתמנה למשרה בה.
(ב) אדם, שקרוב משפחתו ממונה על יחידה מיחידות העיריה, לא יתקבל לעבודה באותה יחידה ולא יתמנה למשרה בה.
(ג) אדם, שקרוב משפחתו עובד ביחידה מיחידות העיריה, לא יתקבל לתפקיד הממונה על אותה יחידה, אלא אם כן המינוי אינו יוצר ביניהם יחסי כפיפות.
במקומות עבודה אחדים, בעלי ועד עובדים חזק מאוד, חלק ניכר מהמצטרפים החדשים למקום העבודה הם קרובי משפחה של עובדים ותיקים.