בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

נער עובד -

עובד שטרם מלאו לו שמונה-עשרה שנה. תנאי עבודה מיוחדים לנערים עובדים נקבעו בחוק עבודת הנוער ובחוק החניכות. על-פי חוקים אלה עבודת ילדים שגילם נמוך מ-15 שנה אסורה (למעט חריגים שזכו להיתר אישי משר התעשייה, המסחר והתעסוקה). ילד שמלאו לו 14 שנה מותר להעסיק בזמן חופשת לימודים. נאסרה העסקת נוער בעבודות מסוימות, לשם הגנה על בריאותו, וכן מוטלות הגבלות מיוחדות על שעות העבודה של נער עובד.

בהסכמים קיבוציים רבים, וגם בתקנות שכר מינימום, נקבע שכרו של נער כפונקציה עולה של גילו של העובד. בהסכמים קיבוציים אחדים נקבע שכר זה גם לפי מספר שנות הלימוד של הנער, ואפילו לפי ציוניו בלימודים אלה.

למאמר עבודת נוער.