בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

נטל המס - tax burden

מידת העול שחשים משלמי המס עקב תשלומו. מס פרוגרסיבי נועד להביא לשוויון בנטל המס בין בעלי הכנסות נמוכות ובעלי הכנסות גבוהות. נטל המס הכולל על האוכלוסייה מתבטא ביחס שבין סה"כ המסים ובין ההכנסה הלאומית. בשנת 2000 הגיע נטל המס הכולל בישראל ל-42%, לעומת 39.8% בשנת 1999.

נטל מס גבוה נחשב כתמריץ להשתמטות ממס וכפוגע ברצון לעבוד ולהשקיע. על העובדה שהגדלת נטל המס לא תביא בהכרח להגדלת הכנסותיה של המדינה ממיסים עמד כבר אדם סמית, בספרו "עושרן של האומות", שבו נאמר:

High taxes, sometimes by diminishing the consumption of the taxed commodities, and sometimes by encouraging smuggling, frequently afford a smaller revenue to government than what might be drawn from more moderate taxes.

ביתר פירוט מוצג רעיון זה באמצעות עקום לאפר.

במסגרת מס הכנסה ניתן לבחון את נטל המס בשתי צורות:

  • היחס בין המס ובין ההכנסה הכוללת (average rate of tax);
  • אחוז המס השולי החל על העובד.

הבחנה נוספת המתקיימת ביחס למס הכנסה:

  • נטל המס הפורמלי: נטל המס כפי שהוא מחושב על-פי מדרגות המס ונקודות הזיכוי לתושב ובגין ילדים.
  • נטל המס האפקטיבי: נטל המס כפי שהוא משולם בפועל, תוך התחשבות בכל הזיכויים, הניכויים, ההקלות, ההנחות והפטורים.

לאתר מינהל הכנסות המדינה - דו"ח שנתי 2000.