בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

נורמה - norm

כמות עבודה באיכות נתונה שמפיק עובד ממוצע או (קבוצת עובדים) ביחידת זמן נתונה, ובצורה כללית יותר: רמת ביצוע משביעת רצון במדד ביצוע נתון. קביעת הנורמה נעשית במסגרת הנהגתו של שכר עידוד. בגין תפוקה העולה על הנורמה מקבל העובד פרמיה, ההולכת וגדלה ככל שגדלה התפוקה.

שתי דרכים משמשות לקביעת הנורמה:

  • נורמה מדודה (measured norm): נקבעת בשיטות של חקר עבודה. נמדד הזמן הנדרש לביצוע כל פעולה בתהליך הייצור, נבחנים אופי העבודה וסביבת העבודה, ולאחר שיקלול כל הגורמים נקבעת הנורמה.
  • נורמה מוסכמת (agreed norm): נקבעת בהסכם בין העובדים למעביד, על בסיס התפוקה המקובלת במועד עריכת ההסכם.