בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מקצוע - profession

יכולת לבצע פעילות בעלת ערך כלכלי שאדם למד אותה והתמחה בה ומשמשת אותו לפרנסתו. לרכישת מקצוע משמשות הכשרה מקצועית, שאורכה משתנה ממקצוע למקצוע, וחניכות. במקצועות אחדים קיימת חובה לעבוד תקופה מסוימת כמתמחה קודם לקבלת ההסמכה לעבוד במקצוע. לקידום ההתמחות המקצועית משמשות פעולות של הדרכה והשתלמות.

הקבצה של המקצועות לפי אופי הפעילות של העוסק בהם יוצרת פיצול למקצועות של צווארון לבן, צווארון כחול, וצווארון אפור.

השינויים הכלכליים והחברתיים העוברים על עולמנו מלווים גם בתהליכי פריחה ודעיכה של מקצועות שונים. טכנולוגיה חדשה מביאה אתה מקצועות חדשים וגורמת לביטולם של מקצועות ישנים. כדוגמה לכך ניקח את מקצועות הכנת הקלט למחשב. מקצוע הנקבנות נולד, יש מאין, בשלהי המאה התשע-עשרה, עם המצאתם של הכרטיס המנוקב והמכונות לעיבודו. לתנופה גדולה זכה המקצוע, שהתבסס כמקצוע של צווארון ורוד, בשנות החמישים והשישים של המאה העשרים, עם התרחבות השימוש בעיבוד נתונים אלקטרוני. במהלך שנות השבעים השתנה המקצוע מנקבנות לקלדנות, עם החלפתן של המכונות המייצרות כרטיסים מנוקבים במכונות המספקות פונקציה דומה באמצעות דיסקטים. שינוי זה לא פגע בעבודתן של הנקבניות, שבעקבות הסבה מקצועית קצרה הפכו לקלדניות. לשיא פריחתו הגיע המקצוע בתחילת שנות השמונים, ומאז הוא נמצא בדעיכה מתמדת, כתוצאה משילוב פעילות הזנת המחשב בפעולתם של משתמשי הקצה, באמצעות מסופים ומחשבים אישיים.