בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מס - tax

למס שלושה מאפיינים: הוא משולם לממשלה, תשלומו כפוי על המשלם, ואין הוא משולם עבור תמורה מסוימת הניתנת למשלמו. חוק יסוד: משק המדינה קובע שהטלת מס תיעשה רק באמצעות חוק (למטרה זו משמשים דיני המסים).

המסים הם מקור ההכנסה העיקרי של הממשלה, ומשמשים אותה למימון תקציב המדינה. בנוסף למטרה עיקרית זו, משמשים המסים למימוש מטרות נוספות:

  • הכוונת הפעילות במשק, בדרך של עידוד פעולות מסוימות ודיכוי אחרות. בתחום השכר בלט בהקשר זה מס מעסיקים, שזכה במשך השנים למגוון רחב של פטורים בתחומי פעילות שהממשלה בחרה לעודדם.

חלוקה מחדש של ההכנסה הלאומית, לשם הגברת השוויון בין התושבים. כלי עיקרי להגשמת מטרה זו הוא הפרוגרסיביות של מדרגות מס הכנסה ושל דמי הביטוח הלאומי.

המסים נחלקים לסוגים אחדים בהתאם להשפעת גובהו של בסיס המס על שיעורו של המס:

  • מס קבוע (lump-sum tax): מס שגובהו קבוע, ואינו תלוי בגובה בסיס המס. קרוי גם "מס גולגולת", ונחשב למס בלתי צודק. במסגרת "התוכנית להבראת כלכלת ישראל" הוטל על עקרות הבית מס קבוע בסך 70 ש"ח, אך גביית המס לא התבצעה.
  • מס יחסי (proportional tax): מס שבו שיעור המס הוא קבוע, ואינו תלוי בגובהו של בסיס המס. מס מסוג זה הוא מס שכר.
  • מס פרוגרסיבי (progressive tax): מס שבו עולה שיעור המס ככל שגדל בסיס המס. שיעור המס המוגדל מתבטא באחת משתי צורות:
    • השיעור המוגדל חל רק על השכר שמעל לסכום מסוים. מס הכנסה הוא מס מסוג זה.
    • השיעור המוגדל חל על כל השכר, כפי שהוגדר המילווה למימון מבצע שלום הגליל.
  • מס רגרסיבי (regressive tax): במס מסוג זה יורד שיעור המס ככל שגדל בסיס המס.

לאתר של רשות המסים – מאגר מונחים מקצועיים.