בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ממונה על יחסי העבודה - labor relations officer

אדם הממונה על-ידי שר התעשייה, המסחר והתעסוקה על-פי חוק יישוב סכסוכי עבודה. בהתאם לחוק זה חובה למסור לממונה על יחסי עבודה הודעה על שביתה או השבתה, חמישה-עשר יום לפני תחילתן. לממונה סמכות לפעול ליישוב הסכסוך באמצעות תיווך בין הצדדים. תקנות פיצויי פיטורים מקנות לממונה סמכות לקבוע את היקף תחולתו של הסכם קיבוצי, כבסיס לחישוב פיצויי הפיטורים.