בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מועד תשלום השכר -

חוק הגנת השכר קובע את המועד לתשלום שכר ומשכורת, בחלוקה לשתי אוכלוסיות:

  • המועד לתשלום שכר המשתלם על בסיס של חודש הוא היום האחרון בחודש בגינו משולם השכר.
  • המועד לתשלום שכר המשתלם על בסיס שעה, יום, שבוע או לפי כמות תוצרת, לעובד שהועסק לא במשך כל החודש הוא בתום מחצית החודש.

בשני המקרים ניתן לדחות את תשלום המשכורת בתשעה ימים בלא שתהא לעובד אפשרות לתבוע את המעביד לדין על הלנת שכר. על תשלום במועד מאוחר יותר זכאי העובד לתבוע פיצוי הלנת שכר.