בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מוסד ללא כוונת רווח-מלכ"ר - nonprofit organization

בחוק מס ערך מוסף מוגדר מלכ"ר כדלקמן:

(1) המדינה, רשות מקומית או איגוד ערים;
(2) חבר בני-אדם, מואגד או לא מואגד, שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים ושאינו מוסד כספי;
(3) תאגיד שהוקם מכוח דין ואינו רשום כחברה, כאגודה שיתופית או כשותפות;
(4) קופת גמל הפטורה ממס הכנסה על-פי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה.
בהתאם להגדרה זו נכללים במושג מלכ"ר: מדינת ישראל (כמעסיק), רשויות מקומיות, ומוסדות וגופים שעיסוקם אינו לשם קבלת רווחים, כגון: אוניברסיטאות, מוזיאונים ואגודות ספורט.

בהתאם לחוק מס ערך מוסף חייב מלכ"ר במס שכר על השכר שהוא משלם.